Projekt MEN Integracja - Tolerancja - Zrozumienie

Założenia projektu

Realizacja projektu

Fotoreportaż

Portal polsko-białoruski - SUSIEDZI.ORG

Założenia projektu

Projekt pt. „INTEGRACJA-TOLERANCJA-ZROZUMIENIE. Doświadczenia przeszłości i budowanie nowych kontaktów”, jest  realizowany w ramach programu „Poznaj swojego sąsiada – polsko-białoruskie spotkania dzieci i młodzieży” i zlecony przez Ministerstwa Edukacji Narodowej RP.

Opis ogólny projektu:
Projekt zakłada zbudowanie partnerskich relacji między organizacjami pozarządowymi oraz środowiskami młodzieżowymi z Polski i Białorusi które mogą wspólnie korzystać z opracowanych podczas zajęć materiałów, zdobytych doświadczeń oraz mogą budować platformę wspólnych projektów. Celem zadania jest więc osiągnięcie stałej i aktywnej współpracy grup wolontariuszy i organizacji polskich i białoruskich, co ma przyczyniać się do lepszego poznania i zrozumienia  kraju sąsiada a także do zwiększenia liczby realizowanych zadań polsko-białoruskich. Poprzez wzajemne poznanie się chcemy przyczynić się do zwiększenia udziału wolontariuszy w realizację zadań publicznych,  aktywizować środowiska lokalne, podnieść poziom wiedzy wolontariuszy, którzy chcą włączać się w działania społeczne. zbudować aktywną, świadomą swoich praw, przygotowaną do prowadzenia projektów, grupę projektową. Ważnym aspektem zadania jest kontynuacja współpracy organizacji pozarządowych i grup studenckich po zakończeniu realizacji zadania.

Dlaczego realizujemy zadanie:
Mimo więzi historycznych, cywilizacyjnych a nierzadko i rodzinnych łączących Polskę i Białoruś, wspólna historia, polska i białoruska kultura, współczesna i teraźniejsza Polska i Białoruś  są słabo obecne w świadomości zarówno Białorusinów jak i Polaków, dlatego ważne stają się spotkania mające na celu budowanie wiedzy o kraju sąsiada, o jego kulturze i tradycji. Istotne są wymiany młodzieżowe, które mogą pomóc w przełamaniu dystansu i poszerzać informację, zrozumienie i tolerancje o rówieśnikach znad Odry i Niemna. Aby takich spotkań mogło się wiele organizować potrzebna jest stała wiedza o planowanych projektach, grupie chętnych wolontariuszy do wspólnych polsko-białoruskich zadań, poszerzanie informacji o kraju sąsiedzkim. Dlatego chcemy, aby nasz projekt zakończył się praktycznym narzędziem jakim jest witryna internetowa podłączona do strony stowarzyszenia ODRA-NIEMEN, która to witryna będzie stałą platformą wymiany po zakończeniu zadania i ułatwi współpracę między uczestnikami różnych Projektów polsko-białoruskich.

Zakres merytoryczny projektu:
Zakładamy aktywne uczestnictwo członków zadania oraz ich udział w spotkaniach naukowych, dyskusyjnych i kulturalnych. Zajęcia trwają 12 dni i są przygotowane do  prowadzenia w języku polskim i białoruskim. 

Główne obszary zadania to:

•    Sesje tematyczne o charakterze warsztatów praktycznych, przygotowujących merytorycznie młodych obywateli do praktycznych działań na rzecz dobra lokalnych społeczności oraz zajęcia dające uczestnikom zadania narzędzia do prowadzenia wspólnych projektów

•    Zajęcia praktyczne mające na celu wypracowanie Katalogu Dobrych Praktyk

•    Zbudowanie dwujęzycznego portalu polsko-białoruskiego

Grupa uczestników zadania:
W zadaniu przewidujemy udział studentów Republiki Białoruś i Rzeczpospolitej Polskiej, w wieku 18-25 lat, przejawiających aktywność społeczną, otwartych na doświadczenia sąsiedniego kraju i chętnych do nawiązania trwałych kontaktów międzynarodowych. Stowarzyszenie ODRA-NIEMEN rekrutuje studentów z polskich uczelni, głównie z Uniwersytetu Wrocławskiego. Białoruski partner zadania CENTRUM WIEDZY O KRAJU I JĘZYKU „STUDIA-MOVIA” pozyskuje studentów z uczelni w Mińsku.