Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą - Augustów

Projekt pt. TEAM BUILDING – Zarządzanie profesjonalnym zespołem. Warsztaty umiejętności liderskich dla młodzieży polskiej z Wileńszczyzny.

Projekt był zorganizowany przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN i odbywał się w miejscowości Augustów, w dniach 27.07.- 2.08. 2013. Zadanie było prowadzone w ramach Programu Ministerstwa Edukacji Narodowej RP pod nazwą:  „Wakacyjna szkoła młodzieżowych liderów środowisk polskich za granicą”. Program zadania obejmował:

  • Zajęcia integracyjne z polską młodzieżą z Podlasia, w tym rozwój stałych i aktywnych kontaktów młodzieży ze środowisk polskich za granicą z młodzieżą z kraju
  • Udział w programie krajoznawczym Augustowa i okolic
  • Zajęcia tematyczne na temat „Budowania zespołu i pracy zespołowej”
  • Zajęcia z zakresu poznawania historii i geografii Polski, tradycji i kultury narodowej w kontekście dorobku kultury europejskiej
  • Zajęcia pogłębiające znajomość języka polskiego
  • Kształtowanie umiejętności liderskich

Program był realizowany poprzez aktywne formy pracy, nowoczesne techniki zajęć takie jak: gry i zajęcia terenowe, zajęcia warsztatowe, dyskusje młodzieżowe, symulacje i ćwiczenia grupowe, wykłady tematyczne, zajęcia integracyjne, zajęcia krajoznawcze. 

Szczegółowy opis projektu i FOTOREPORTAŻ Z ZADANIA

W zadaniu brała udział polska młodzież z Litwy. Rekrutacja uczestników projektu z tego terenu nastąpiła przy współudziale ZPL O/Święcany oraz Szkoły Żejmiany w Podbrodziu. Ze strony polskiej uczestnicy zostali wytypowani przez Stowarzysznie ODRA0NIEMEN Oddział Podlaski. 

W ramach programu przeprowadzono trening integracyjny - integracja grupy, budowanie kontaktu, wzajemne poznanie się uczestników – efekt pierwszego wrażenia, profil grupy. Odbyły sie zajęcia warsztatowe z zakresu roli zespołu w funkcjonowaniu organizacji: Jakie elementy składają się na jakość pracy zespołu, zasady pracy zespołowej, poznanie ról w zespołach zadaniowych, współpraca między członkami grupy. Prowadzone były ćwiczenia omawiające rolę lidera: Cechy efektywnego lidera, osobowość skutecznego lidera, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: ścisłe formułowanie poleceń, koncentracja na zadaniu, umiejętność egzekwowania poleceń, radzenie sobie z konfliktem w zespole, motywowanie , dobór odpowiedniego stylu przywództwa analiza zarządzania własnym czasem pracy, selekcja zadań ważność-pilność. Młodzież brała udział w dyskusjach podsumowujących każdy dzień. Przeprowadzono marsz terenowy z ćwiczeniami i grami szkoleniowymi, nastawionymi na współpracę w zespole. Dużo czasu poświęcano na zasady poprawnego komunikowania się w zespole, style komunikowania się, przepływ informacji, połączenia komunikacyjne wewnątrz zespołu, komunikacja jednostronna i dwustronna, komunikacja werbalna i niewerbalna, błędy i bariery komunikacyjne. Były prowadzone zajęcia warsztatowe oparte o gry i ćwiczenia szkoleniowe. W trakcie projetu młodzież brała udział w wycieczkach edukacyjnych: zwiedzanie Muzeum Ziemi Augustowskiej , wycieczka trasą Augustów Mikaszówka - szlak puszczański z bogatą przyrodą, umożliwiający poznanie rezerwatów przyrody, odwiedzenie miejsc upamiętniających powstanie styczniowe 1863 roku i drugą wojnę światową, obejrzenie osad z drewnianą zabudową oraz śluz na Kanale Augustowskim Sosnówek i Mikaszówka.  Odbyły sie także wycieczki rowerowe po Puszczy Augustowskiej, wyprawy kajakowe, wycieczki statkiem na Jezioro Studzienniczne, do Przewięzi, po Jeziorze Białym, poznając historię i kulturę tych miejsc.  Przeprowadzano także inne tematy warsztatów: techniki kreatywności, trening pozytywnego myślenia, radzenie sobie ze stresem oraz asertywność - czym jest? Powyższa tematyka  urozmaicona była grami szkoleniowymi. Przez cały czas trwania zadania tworzonoa rózne formy współracy w zespole, integracji grupy poprzez sportowe gry zespołowe, ognisko integracyjne, wspólna zabawę.

 

WSPARCIE ZADANIA PUBLICZNEGO: