Regranting konkurs projektów Polonijnych 2016

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ogłasza konkurs na realizację zadania publicznego:

Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych inicjatyw realizujących cel programu, którym jest wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 230.000,00 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) złotych.

2. Zasady przyznawania dotacji

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać  się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), tj. fundacje lub stowarzyszenia.

Regulamin konkursu zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji zadania publicznego, sposób przygotowania i termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze  ofert, termin dokonania wyboru ofert, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu zamieszczono na stronach internetowych Stowarzyszenia Odra-Niemen: www.odraniemen.org

Przed złożeniem oferty oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem konkursu.

3. Termin i warunki realizacji zadania publicznego:

Zadanie należy zrealizować nie później niż do dnia 31 października 2016 r.

4. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Odra-Niemen

ul. Tadeusza Kościuszki 35F, 50-011 Wrocław

z dopiskiem na kopercie:

Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską

Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa w dniu 13 maja 2016 r. Decyduje data nadania oferty – data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin rozstrzygnięcia Konkursu:

Oferty będą oceniane przez Komisję Konkursową na podstawie Regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dotacji w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia Odra-Niemen do dnia 17 czerwca 2016 r.

6. Spotkania informacyjne w sprawie konkursu

Stowarzyszenie Odra-Niemen zorganizuje spotkania informacyjne na temat zasad konkursu i sposobu przygotowania ofert konkursowych.

Informacja o miejscu i terminach spotkań zostanie opublikowana na stronie internetowej stowarzyszenia:

www.odraniemen.org/regranting-konkurs-projektow-polonijnych/harmonogram-projektu

 Wszelkie pytania dotyczące Konkursu prosimy nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

regranting@odraniemen.org

 

 

 

Konkurs Małe granty dla Polonii 2016 – Wzmacnianie więzi i kontaktów z Polską” jest współfinansowany w ramach konkursu Senatu RP „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2016 r.”.

 

 

Zaproszenie na spotkania informacyjno-konsultacyjne

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dotyczące przygotowywania i skadania wniosków, zasad oceny formalnej i merytorycznej oraz wszelkicj innych spraw w zakresie konkursu "Konkurs małych granatów polonijnych". Szkolenia są bezpłatne, dojazd na własny koszt. Zapraszamy:

25.04.2016r. do Wrocławia, do sali 113, budynku NOT, ul. Piłsudskiego 74, w godzinach 11.00-15.00

09.05.2016r. do Krakowa, do sali konferencyjnej, Dom Kolping, ul. Żułowska 51, w godzinach 11.00-15.00

Zgłoszenia na spotkania proszę zgłaszać telefonicznie lub przez e-mail: regranting@odraniemen.org

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE

 

Dokumenty związane  z konkursem do pobrania:

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ


WYNIKI OCENY FORMALNEJ


WZÓR SPRAWOZDANIA Z PROJEKTU

OGŁOSZENIE O KONKURSIE PDF

REGULAMIN KONKURSU

WZÓR OFERTY

HARMONOGRAM

F A Q