TRZECI SEKTOR W EUROPIE WSCHODNIEJ. Aktywizowanie polskich środowisk z krajów Europy Wschodniej (Litwa, Ukraina, Rumunia, Mołdawia).

„Trzeci Sektor w Europie Wschodniej” to projekt adresowany do członków polonijnych organizacji tak zwanego „trzeciego sektora” z  krajów Europy Wschodniej (Litwa, Ukraina, Rumunia, Mołdawia), którego celem jest ich aktywizacja, wzrost kompetencji oraz poszerzenie możliwości realizowania własnych zadań we współpracy z organizacjami działającymi w Polsce. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez przeprowadzenie 2 cykli szkoleniowych w krajach Beneficjentów, wspólnej konferencji z udziałem polskich podmiotów NGO w Polsce oraz długofalowej akcji informacyjnej i promocyjnej.

W projekcie weźmie udział 35 osób. Grupa uczestników z  Litwy i Białorusi odbędzie szkolenia na Litwie (Soleczniki). Grupa uczestników z Ukrainy, Rumunii i Mołdawii odbędzie szkolenia w Rumunii (Suczawa). Kulminacyjnym elementem projektu będzie mocno nagłośniona konferencja „Trzeci Sektor w Europie Wschodniej”, która odbędzie się w Krakowie. Wezmą w niej udział Beneficjenci projektu oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów zainteresowanych nawiązywaniem kontaktów z organizacjami polonijnymi z krajów objętych projektem.

Rezultatem projektu będzie przede wszystkim zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie tzw. umiejętności miękkich niezbędnych w profesjonalnych działaniach w ramach organizacji a także   nawiązanie trwałych kontaktów między organizacjami Polaków z Litwy, Białorusi, Ukrainy, Rumunii i Mołdawii a organizacjami  działającymi w ramach „trzeciego sektora” w Polsce.

I ETAP ZADANIA - CZĘŚĆ SZKOLENIOWA (I GRUPA-SUCZAWA, RUMUNIA), 25-27.06.2014r.

II ETAP ZADANIA - CZĘŚĆ SZKOLENIOWA (II GRUPA-NIEMENCZYN, LITWA), 12-14.08.2014

III ETAP ZADANIA - CZĘŚĆ SZKOLENIOWA (DLOBU GRUP-LUBLIN, POLSKA), 18-20.09.2014

III ETAP ZADANIA - KONFERENCJA „Trzeci  Sektor w Europie Wschodniej” (KRAKÓW, POLSKA),  09-11.10.2014

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r."

                  The project is co-financed from the funds granted by the Ministry of Foreign Affairs in the competition for the public task "Cooperation with Polish Diaspora and Poles Abroad in 2014."