Wakacje po polsku. Letni obóz edukacyjny dla polskich dzieci z Mołdawii.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH OTRZYMANYCH Z MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ W RAMACH KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA "Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2015 r."


 

 

 

 

 

 

 

Opis projektu

Projekt "Wakacje po polsku" to realizacja letniego obozu edukacyjnego dla grupy 40 polskich dzieci w wieku 8-14 lat, z terenu całej Mołdawii (Bielce, Kiszyniów, Komrat). Przewidziano także udział uczestników z Polski (Wrocław, Lublin). Pobyt zakłada trzy główne cele: edukacyjny, poznawczy i integracyjny. Grupa uczestników podzielona będzie grupy warsztatowe. Są to warsztaty edukacyjne, których podstawą jest połączenie różnego rodzaju gier i zabaw ze zdobywaniem wiedzy o Polsce i nauką języka polskiego. Uczestnicy, przy pomocy atrakcyjnych ćwiczeń indywidualnych i zespołowych poznają metody efektywnego uczenia się, które następnie utrwalają na specjalnie dobranych przykładach dotyczących: wiedzy o Polsce (geografia, kultura, historia);  języka polskiego (uczenie się nowych słów, końcówki gramatyczne, ortografia).

Oprócz tych zajęć prowadzone są zajęcia sportowe i artystyczne, organizowane zostaną wycieczki krajoznawcze dla uczestników turnusu.

Merytoryczny plan w czasie trwania projektu

BLOK INTEGRACYJNY : poznawanie się, zajęcia ośmielające, nauka imion, budowanie więzi, tworzenie regulaminu, zajęcia grupowe z obszaru komunikacji, budowania więzi, zajęcia konstrukcyjno-manualne, myślenie dywergencyjne, pobudzenie kreatywności,

BLOK ARTYSTYCZNO-TEATRALNY: plastyczne zajęcia plenerowe z elementami edukacyjnymi, praca z rekwizytem, ćwiczenia ruchowe i relaksacyjne, mowa ciała, elementy ćwiczeń z zakresu emisji głosu, interpretacja tekstu, warsztaty emisyjno-wokalne, ćwiczenia relaksacyjne, ćwiczenia pantomimiczne

BLOK TECHNIK PAMIĘCIOWYCH:  warsztatowy kurs efektywnego uczenia się i ćwiczenia pamięci, poszerzanie wiedzy na temat Polski (geografia, położenie, tradycje, obyczaje, kultura, język polski)

BLOK SPORTOWO-REKREACYJNY: gry zespołowe, turnieje, aktywne formy spędzania czasu na świeżym powietrzu i w pomieszczeniu, gra w podchody, zagadki, zawody sportowe

Dodatkowo na każdym turnusie są organizowane zespołowe i integracyjne zajęcia: karaoke, ognisko, dyskoteka. Grupa zwiedza okolicę i region, w którym się zanjduje, poprzez wycieczki i spacery edukacyjne.

Na koniec każdego pobytu realizowane są podsumowujące wydarzenia: przedstawienie finalizujące  projekt oraz  "KONKURS POLONIJNE TALENTY - PREZENTACJA KRAJÓW UCZESTNIKÓW".

 

Relacje, informacje, zdjęcia z zadania

Lubelszczyzna 20.07-01.08.2015 - Miejsce pobytu: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Wodnik, Ul. Wczasowa 2, 21-136 Firlej

FOTORELACJA